Zásady ochrany osobních údajů

Ing. Daniela Němčáková, IČ 73 14 88 81, sídlem Vsetín, Na Stráni 2245, PSČ 755 01, obchodní společnost s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, email: daniela.nemcakova@seznam.cz
(dále jen „Poskytovatel“),

jako správce a zpracovatel osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.danielanemcakova.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. „nařízení GDPR.“

I. Rozsah zpracování osobních údajů

V případě, kdy kontaktujete Poskytovatele prostřednictvím webových stránek a projevíte zájem o jeho služby či zboží, můžete být požádáni o vyplnění Vašich osobních údajů, a to:

a) jméno a příjmení
b) identifikační číslo
c) adresa
d) telefonní číslo
e) e-mailová adresa

Na základě podmínek společnosti Google LLC a za účelem umožnění provozování webových stránek Poskytovatel využívá sběr tzv. „cookies“. Cookeis je počítačovým souborem, pomocí kterého lze rozeznat přístroj osoby, která webové stránky Poskytovatele navštívila. Požadavek na sběr cookies vychází jednak z nutnosti provozování webových stránek, kdy tzv. „funkční“ cookies jsou nezbytné k jejich řádnému, a jednak z podmínek vyžadovaných společností Google LLC. Poskytovatel si Vás tímto dovoluje upozornit na skutečnost, že pokud vyjádříte souhlas se zpracováním „cookies“, a to prostřednictvím určené grafické lišty na webových stránkách Poskytovatele, souhlasíte se zpracováním těchto údajů, přičemž Poskytovatel je oprávněna tyto informace použít pro účely zobrazování tzv. cílené reklamy na jiných webových stránkách či sociálních sítích (Facebook, Instagram). Soubory cookies jsou využívány společností Google LLC dle jejich zásad ochrany soukromí a smluvních podmínek. Rozsah, účel a nastavení cookies, které jsou poskytovány společnosti Google LLC, je výlučně Vaší volbou, kdy máte právo ovlivnit rozsah a účel sledovaných „cookies“v souladu s politikou ochrany osobních údajů společnosti Google LLC. V případě, že máte zájem změnit nastavení cookies souborů oproti standardnímu nastavení společnosti Google LLC, či o bližší informace, navštivte prosím webovou stránku https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Tímto způsobem budete přesměrováni přímo na výše uvedené stránky společnosti Google LLC, kde máte k dispozici nezbytná poučení, informace a návody, jak nastavit rozsah a druh Vašich cookies a omezit účel jejich užívání způsobem odpovídajícím Vašim potřebám a Vašemu svobodnému rozhodnutí.

II. Účel zpracování

Údaje, které Poskytovateli poskytnete, jsou použity výlučně k plnění zákonné (daňové a účetní) či smluvní (dodání zboží pro případ uzavření kupní smlouvy, případně poskytnutí služby Poskytovatelem) povinnosti – se kterými vyslovujete souhlas při uzavírání příslušné smlouvy. Údaje Poskytovatel zpracovává zejména pro účely vypořádání smluvního vztahu, poskytnutí sjednaného plnění, vyřízení uplatněných nároků z vad nebo archivačním účelům. Neposkytnutí vyžadovaných nezbytných osobních údajů uvedených ve čl. I písm. a) až d) má za následek neuzavření příslušné smlouvy.

V případě, že o to požádáte, bude Vaše emailová adresa užita Poskytovatelem rovněž k zasílám informací o chystaných workshopech, a akcích.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. V případě Vašeho dotazu Vám rádi sdělíme bližší skutečnosti.

Ve vztahu k souborům cookies – viz. čl. I.

III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Poskytovatel je správcem a zpracovatelem osobních údajů, kdy osobní údaje primárně zpracovává sama, případně svými zaměstnanci. Osobní údaje Poskytovatel může dále poskytnout následujícím osobám:

- Poskytovateli externích účetních služeb v souvislosti s plněním účetních a daňových povinností
- Poskytovateli externích webhostingových a IT služeb
- Poskytovateli externích archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonné povinnosti Poskytovatele na archivaci a skartaci dokumentů dle příslušných právních předpisů České republiky

vždy výlučně v nezbytně nutném rozsahu, za nezbytně nutným účelem, výlučně v rámci EU a EHP, při zachování všech povinností ochrany osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného má společnost Google LLC, jakožto nadnárodní korporace se sídlem mimo EU a EHP, přístup k Vašim souborům „cookies“ co do druhu a rozsahu Vámi provedeného nastavení – k tomu blíže viz. čl. I.

Poskytovatel poskytne Vaše osobní údaje také orgánům veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností nebo v případě plnění dozorové a kontrolní funkce příslušného orgánu veřejné moci (Finanční úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod.). V nezbytně nutných případech je Poskytovatel oprávněn použít Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, a to včetně zpřístupnění dalším osobám, nebude-li uvedené převáženo Vaším zájmem, právy a svobodami – jedná se např. o situace právních sporů mezi Poskytovatelem a Vámi ze smluvního vztahu, kdy mohou být údaje poskytnuty advokátní kanceláři, soudům, apod.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Poskytovatel zpracovávat:

a) po dobutrvání smluvních povinností mezi Vámi a Poskytovatelem
b) po dobu, kdy je tyto údaje Poskytovatel povinen archivovat dle příslušných právních předpisů, nejdéle však 15 let od konce zdaňovacího období ve kterém se uskuteční plnění dle příslušného smluvního vztahu

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k Poskytovatelem prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo vznést námitku proti zpracování; a
b) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

a) Právo na přístup k osobním údajům u Poskytovatele znamená, že lze kdykoliv požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, informace o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud osobní údaje byly získány, zda dochází na základě jejich zpracování k automatickému rozhodování, včetně případného profilování a k zaslání kopie Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezúplatné, za další poskytnutí pak při splnění podmínek nařízení GDPR může Poskytovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

b) Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že lze požádat Poskytovatele o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.

c) Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že Poskytovatel musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) neexistuje žádný důvod pro jejich zpracování (iii)vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší případné sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů požadujete pouze omezit zpracování, (iii) Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitky proti zpracování, pak Poskytovatel může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

e) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávaných na základě takového souhlasu, což znamená, že kdykoli můžete kontaktovat Poskytovatele a sdělit mu, že odvoláváte příslušný, dříve udělený souhlas. Poskytovatel nadále takové osobní údaje již nebude zpracovávat. Toto právo se neuplatní ve vztahu k Poskytovatelem zpracovávaných osobních údajů na základě jiného právního důvodu (ze zákona či smluvní povinnosti, apod.)

f) Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytl Poskytovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Poskytovatel tyto údaje předala jinému správci.

g) Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u Poskytovatele podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě které Poskytovatel dále nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Poskytovatele písemnou formou či elektronicky na kontaktních údajích Společnosti v záhlaví těchto zásad ochrany osobních údajů.

Nad rámec shora uvedených práv máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů dozorovému a kontrolnímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz, sídlem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o související problematice, Vašich právech a povinnostech Poskytovatele lze rovněž nalézt na stránkách www.uoou.cz v sekci „GDPR“.

VI. Zpracování osobních údajů dětí

Webové stránky Poskytovatele nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí a osob mladších 18 let Poskytovatel nezpracovává.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na kontaktech uvedených v záhlaví těchto zásad nebo zveřejněných na webu www.danielanemcakova.cz

Ing. Daniela Němčáková

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21.7.2021